TARIM ARAZİLERİ İÇİN SÜRE UZATIMINI KAÇIRMAYIN!

 

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN DOĞRUDAN SATIŞINDA SÜRE UZATIMI


07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Kapsamında Desteklenmesi İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 69'uncu maddesi uyarınca, 2B ve Tarım Arazilerinin Satışını düzenleyen 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna eklenen Geçici Madde 4 ile süresi içerisinde başvuru yapmayan kullanıcılara kanunun yürürlük tarihi olan 07/09/2016 tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl ek başvuru süresi verilmişti.


Bakanlar Kurulunun 2017/10842 sayılı Kararıyla 6292 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasıyla, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak süresi içinde başvurmayanlara verilen başvuru süresi bir yıl uzatılmıştır.

 


Son Başvuru Tarihi: 07/09/2018

 

Satışa Konu Edilebilecek Tarım Arazileri Hangileridir?

 1. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (26/04/2012), belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan,

 2. Kamu hizmetine ayrılmamış veya bu amaçla kullanılmayan

 3. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarımsal amaca ayrılan,

 4. Denizlerde kıyı kenar çizgisine 5000 m uzaklıkta, Tabii ve suni göl kıyı kenar çizgisinden 500 m uzaklıkta olan,

 5. İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalan,

 6. Özel kanunları kapsamında değerlendirilmesi gerekmeyen,

 7. Kadastrosu yapılmış olan,

Taşınmazlar satışa konu edilebilecektir.


Satın Alma Hakkından Kimler Yararlanabilecektir?

 • 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları,

 • 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları,

 • Kullanım şartı aranmaksızın paydaşları(hissedarları),

 • Kanuni süre içinde başvurmaları ve Defterdarlık veya Malmüdürlükleri tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satın alma hakkından yararlanabileceklerdir.

Ayrıca, mülga 4070 sayılı Kanun kapsamında; hissedar, kiracı ve kullanıcılar tarafından süresi içinde idareye başvuranlardan halen hak sahipliği şartlarını sağlayanlarda doğrudan satın alma hakkından yararlanabileceklerdir.

Hazineye ait tarım arazilerinden mülga 28/6/1966 tarihli ve 766 sayılı Tapulama Kanununun 37 nci maddesi gereğince tapu kütüklerine şerh veya belirtme konulan ve 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 46 ncı maddesine göre ilgililerince talep ve dava edilmemiş olanlar ile davaları devam edenlerden davasından vazgeçilenler; şerh veya belirtme lehtarları veya bunların kanuni mirasçılarından Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (26/04/2012) itibaren iki yıl içerisinde fiili kullanım şartı aranmaksızın başvuranlara doğrudan satılabilir. Süresi içerisinde satın alınma talebinde bulunulmayan taşınmazların tapu kütüklerindeki şerhler ve belirtmeler, İdarenin talebi üzerine tapu idarelerince terkin edilir ve bu taşınmazlar genel hükümlere göre değerlendirilir.


Kanunun Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • Satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50 si olarak belirlenmiştir.

 • Peşin ödemelerde ayrıca yüzde 20 indirim uygulanacaktır.

 • Satış bedelinin faizsiz taksitle ödenebilmesi imkânı bulunmaktadır.

 • İndirimli taksitlendirme seçeneği getirilmiştir. Buna göre, satış bedelinin en az yarısının peşin ödenmek istenmesi halinde satış bedelinin yüzde 10 oranında indirim yapılarak, yarısı peşin alınacak, kalan yarısı için ise, taksitlendirmedeki süreler uygulanacaktır.

 • Taşınmaz üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmayacaktır.

 • Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan alanlar ile bu alanlarda kalmak şartıyla tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu araziler de rayiç bedelin yüzde 50 si üzerinden satılacaktır.

 • Satış bedelinden, başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içinde tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecektir.

 • En çok iki taksitin vadesinde ödenmemesi sözleşmenin feshine neden olmayacaktır.

 • Hazineye ait tarım arazilerinin satışında, 6292 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları esas alınacağından; bu araziler daha sonra belediye ve mücavir alan sınırları içine alınmış olsa dahi yapılan başvurular değerlendirilerek satış işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Başvuru Yerleri:

 • Milli Emlak Müdürlükleri

 • Malmüdürlükleri

İLANEN DUYURULUR.