2/B ARAZİLERİ İÇİN SÜRE UZATIMINI KAÇIRMAYIN!

 

26 Nisan 2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında satışa konu olan ve kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş arazilerin satış işlemlerinde hak sahibi olanlardan;

 

-Satın alma başvurusunu yapmayanlara,

-Yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini ya da peşinat bedelini ödemeyenlere,

-Taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere,

 

07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 4’ eklenerek 6 (altı) ay süre verilmişti.

Bakanlar Kurulunun 2017/10842 sayılı Kararıyla 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme süreleri altı ay uzatılmıştır.

 

Son Başvuru Tarihi: 07/03/2018

 

Kanunun konuya ait ilgili madde metni aşağıdaki gibidir.

YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun Numarası        : 6745

Kabul Tarihi               : 20/8/2016

Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 7/9/2016 Sayı: 29824

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 57

 

MADDE 69- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “Ayrıca, 26/4/2012 tarihinden sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler de bu maddeye göre değerlendirilir.” cümlesi ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

 

a) Süresi içinde başvurmayanlara altı ay başvuru süresi,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi, verilir.

 

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmaz.

(5) Bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl başvuru süresi verilir ve daha önce yapılan başvurular da geçerli kabul edilir.

(6) Bu maddede belirtilen süreleri iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” denilmektedir.

 

 

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2017/10842 

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırlan Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ödeme süreleri ile beşinci fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/9/2017 tarihli ve 26012 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

22/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10842 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR 

Süre uzatımı

MADDE 1- (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen ve 6/3/2017 tarihli ve 2017/9967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla altı ay uzatılan başvuru ve ödeme süreleri, altı ay daha uzatılmıştır.

(2) 6292 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasıyla, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak süresi içinde başvurmayanlara verilen başvuru süresi bir yıl uzatılmıştır. 

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 7/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

İLANEN DUYURULUR.